ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कालीकायै स्वाहा

om hrīṁ śrīṁ klīṁ kālīīkāyai svāhā

क्लीं

klīṁ

ह्रीं ह्रीं ह्रीं

hrīṁ hrīṁ hrīṁ

ॐ ह्रीं त्रिलोचने स्वाहा

om hrīṁ triloucanei svāhā

क्रीं कालिके रक्ष रक्ष स्वाहा

krīṁ kālikei rakṣa rakṣa svāhā

द्रीं भद्रकालिके स्वाहा

drīṁ bhadrakālikei svāhā

ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं कालीकायै स्वाहा

om hrīṁ hrīṁ klīṁ kālīīkāyai svāhā

ॐ ह्रीं कालीकायै स्वाहा

om hrīṁ kālīīkāyai svāhā

ॐ क्रीं क्रीं क्रीं काल्यै स्वाहा

om krīṁ krīṁ krīṁ kālyai svāhā

ॐ क्रीं भद्रकाल्यै स्वाहा

om krīṁ bhadrakālyai svāhā

ॐ क्रीं कालीकायै स्वाहा

om krīṁ kālīīkāyai svāhā

ॐ ह्रीं कालीकायै स्वाहा

om hrīṁ kālīīkāyai svāhā

रक्तबीजविनाशिन्यै स्वाहा

raktabījavināśinyai svāhā

ॐ ह्रीं क्लीं मुण्डमालिन्यै स्वाहा

om hrīṁ klīṁ muṇḍamālinyai svāhā

ॐ ह्रीं चामुण्डायै स्वाहा

om hrīṁ cāmuṇḍāyai svāhā