शिव कवच

Śiva kavaca

 

ॐ नमः शिवाय

om namaḥ śivāya

 

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं शिवाय स्वाहा

om hrīṁ śrīṁ klīṁ śivāya svāhā

 

ॐ ह्रीं क्लीं हुं शिवाय नमः

om hrīṁ klīṁ huṁ śivāya namaḥ

 

ॐ नमः शिवाय शान्ताय स्वाहा

om namaḥ śivāya śāntāya svāhā

 

ह्रीं श्रीं हुं संहारकर्त्रे स्वाहा

hrīṁ śrīṁ huṁ saṁhārakartre svāhā

 

ॐ ह्रीं श्रीं पञ्चबक्राय स्वाहा

om hrīṁ śrīṁ pañcabakrāya svāhā

 

ॐ ह्रीं महेशाय स्वाहा

om hrīṁ maheiśāya svāhā

 

ॐ ह्रीं शीं क्लीं त्रिनेत्राय स्वाहा

om hrīṁ śīṁ klīṁ trinetrāya svāhā

 

ॐ ह्रीं ऐं महादेवाय स्वाहा

om hrīṁ aiṁ mahādevāya svāhā

 

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रुद्राय स्वाहा

om hrīṁ śrīṁ klīṁ aiṁ rudrāya svāhā

 

ॐ ह्रीं ऐं श्रीं ईश्वराय स्वाहा

om hrīṁ aiṁ śrīṁ īśvarāya svāhā

 

ॐ श्रीं क्लीं मृत्युङ्जयाय स्वाहा

om śrīṁ klīṁ mṛtyuṅjayāya svāhā

 

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ईशानाय स्वाहा

om hrīṁ śrīṁ klīṁ īśānāya svāhā

 

ॐ ह्रीं ईश्वराय स्वाहा

om hrīṁ īśvarāya svāhā

 

ॐ श्रीं क्लीं मृत्युङ्जयाय स्वाहा

om śrīṁ klīṁ mṛtyuṅjayāya svāhā

 

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ईश्वराय स्वाहा

om hrīṁ śrīṁ klīṁ īśvarāya svāhā

 

ॐ महेश्वराय रुद्राय

om maheśvarāya rudrāya

 

ॐ ह्रीं श्रीं भूतनाथाय स्वाहा

om hrīṁ śrīṁ bhūtanāthāya svāhā

 

ॐ सर्वेश्वराय सर्वाय स्वाहा

om sarveśvarāya sarvāya svāhā

 

भद्रकाली कवच

bhadrakālī kavaca

 

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कालीकायै स्वाहा

om hrīṁ śrīṁ klīṁ kālīīkāyai svāhā

 

क्लीं

klīṁ

 

ह्रीं ह्रीं ह्रीं

hrīṁ hrīṁ hrīṁ

 

ॐ ह्रीं त्रिलोचने स्वाहा

om hrīṁ triloucanei svāhā

 

क्रीं कालिके रक्ष रक्ष स्वाहा

krīṁ kālikei rakṣa rakṣa svāhā

 

द्रीं भद्रकालिके स्वाहा

drīṁ bhadrakālikei svāhā

 

ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं कालीकायै स्वाहा

om hrīṁ hrīṁ klīṁ kālīīkāyai svāhā

 

ॐ ह्रीं कालीकायै स्वाहा

om hrīṁ kālīīkāyai svāhā

 

ॐ क्रीं क्रीं क्रीं काल्यै स्वाहा

om krīṁ krīṁ krīṁ kālyai svāhā

 

ॐ क्रीं भद्रकाल्यै स्वाहा

om krīṁ bhadrakālyai svāhā

 

ॐ क्रीं कालीकायै स्वाहा

om krīṁ kālīīkāyai svāhā

 

ॐ ह्रीं कालीकायै स्वाहा

om hrīṁ kālīīkāyai svāhā

 

रक्तबीजविनाशिन्यै स्वाहा

raktabījavināśinyai svāhā

 

ॐ ह्रीं क्लीं मुण्डमालिन्यै स्वाहा

om hrīṁ klīṁ muṇḍamālinyai svāhā

 

ॐ ह्रीं चामुण्डायै स्वाहा

om hrīṁ cāmuṇḍāyai svāhā