ॐ कृष्णां लम्बोदरीं भीमां नागकुण्डलओभितां॥

रक्तमुखीं ललजिव्हां रक्तांबरधारां कटौ॥

पीनोन्नतस्तनयुगां महानागेन वेष्टितां॥

शबस्योपरि देवेषीं तस्योपरि कपालके॥

नासाग्रध्याननिरतां महाघोरां वरप्रदां॥

चतुर्भुजां दीर्घकेशीं दक्षिण्नोर्छदहना॥

बिभ्रतीं नलिनिमेकां वामोद्रुटे पानपात्रकं॥

वराभयधरां देवीं मध्यस्थां दक्षवामयोः॥

पिम्बतीं रौधिरीं धारां पानपात्रं सदा शिवे॥

सर्वसिद्धिप्रदां देवीं नित्यां गिरिनिवसिनीं।

लोचनत्रयसंयुक्तां नागयज्ञपवीतिनीं॥

दीर्घास्यां दीर्घजन्घां तु दीर्घान्गीं दीर्घजिह्रिकां॥

चन्द्रसुर्याग्निमेदेन लोचनत्रयसंयुतां॥

शत्रुनाशकरीं देवीं महाभीमां वरप्रदां॥

व्याघ्रचर्मशिरोबछ्दां जगन्मयविभाविनीं॥

साधकानां सुखं कर्त्रीं सर्वलोकभयंकरीं।

एवंभुतां महादेवीं तारिणीं प्रणमाम्यहं॥

om kṛṣṇāṁ lambodarīṁ bhīmāṁ nāgakuṇḍalaobhitāṁ||

raktamukhīṁ lalajivhāṁ raktāṁbaradhārāṁ kaṭau||

pīnonnatastanayugāṁ mahānāgena veṣṭitāṁ||
śabasyopari deveṣīṁ tasyopari kapālake||

nāsāgradhyānaniratāṁ mahāghorāṁ varapradāṁ||

caturbhujāṁ dīrghakeśīṁ dakṣiṇnorchadahanā||

bibhratīṁ nalinimekāṁ vāmodruṭei pānapātrakaṁ||

varābhayadharāṁ devīṁ madhyasthāṁ dakṣavāmayouḥ||

pimbatīṁ raudhirīṁ dhārāṁ pānapātraṁ sadā śive||

sarvasiddhipradāṁ devīṁ nityāṁ girinivasinīṁ|

locanatrayasaṁyuktāṁ nāgayajñaopavītinīṁ||

dīrghāsyāṁ dīrghajanghāṁ tu dīrghāngīṁ dīrghajihrikāṁ||

candrasuryāgnimedena locanatrayasaṁyutāṁ||

śatrunāśakarīṁ devīṁ mahābhīmāṁ varapradāṁ||

vyāghracarmaśirobachdāṁ jaganmayavibhāvinīṁ||

sādhakānāṁ sukhaṁ kartrīṁ sarvalokabhayaṁkarīṁ|

evaṁbhutāṁ mahādevīṁ tāriṇīṁ praṇamāmyahaṁ||

 

Tara Dhyana

 

ॐ विश्वव्यापकबारिमध्यविलसच्छ्वेताम्बुजन्मस्थितां कर्त्रीं खड़गकपालनलिनलिनै राजक्तकरां नीलभां॥

काचीकुण्डलहारकंकणलसत्केयुर्मन्जीरतामासैनागर्वरौर्विभुषिततनुमारक्तनेत्रत्रयां॥

पिंगोग्रैकजटां लसत्सुरसनां दंष्ट्राकरालननां हस्तैश्वापि वरं कटौ विदघतीं श्वेतास्थिपट्टालिकां॥

अक्षोभ्येण विराजमानशिरसं स्मेराननांभोरुहां तारां शावह्रदासनां छटाकुचांबां त्रिलोक्याः स्मरेत्॥

om viśvavyāpakabārimadhyavilasacchvetāmbujanmasthitāṁ kartrīṁ khaṛagakapālanalinalinai rājaktakarāṁ nīlabhāṁ||

kācīkuṇḍalahārakaṁkaṇalasatkeyurmanjīratāmāsaināāgarvaraurvibhuṣitatanumāraktanetratrayāṁ||

piṁgograikajaṭāṁ lasatsurasanāṁ daṁṣṭrākarālananāṁ hastaiśvāpi varaṁ kaṭau vidaghatīṁ śvetāsthipaṭṭāālikāṁ||

akṣobhyeṇa virājamānaśirasaṁ smerānanāṁbhoruhāṁ tārāṁ śāvahradāsanāṁ chaṭākucāṁbāṁ trilokyāḥ smaret||

 

Sarasvati Dhyana

 

शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणींभयदां जाडयांधकारपहां॥

हस्तेस्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां॥

śuklāṁ brahmavicārasāraparamādyāṁ jagadvyāpinīṁ vīṇāpustakadhāriṇīṁbhayadāṁ jāḍayāṁdhakārapahāṁ||

hastesphaṭikamālikāṁ vidadhatīṁ padmāsane saṁsthitāṁ vande tāṁ parameśvarīṁ bhagavatīṁ buddhipradāṁ śāradāṁ||

 

The first 8 mantras are known as the ashta mantras of Tara. The rest are miscellaneous.

 

ॐ ह्रीं स्त्रीं हुं फट्

om hrīṁ strīṁ huṁ phaṭ (Brahma upasita)

 

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सौः हुं उग्रतारे हुं फट्

om hrīṁ śrīṁ klīṁ sauḥ huṁ ugratāre huṁ phaṭ (Viśnu upasita)

 

ॐ हुं ह्रीं क्लीं सौः हुं फट्

om huṁ hrīṁ klīṁ sauḥ huṁ phaṭ (Viśnu upasita)

 

ॐ ऐम् ह्रीं श्रीं क्लीं हसौः हुं उग्रतारे हुं फट्

om aim hrīṁ śrīṁ klīṁ hasauḥ huṁ ugratāre huṁ phaṭ (Chaturmukha upasita)

 

ॐ हुं ह्रीं क्लीं हुं सौः हुं फट्

om huṁ hrīṁ klīṁ huṁ sauḥ huṁ phaṭ (Chaturmukha upasita)

 

ॐ ह्रीं हुं ह्रां हुं फट्

om hrīṁ huṁ hrāṁ huṁ phaṭ (Ekajata mantra)

 

ॐ स्त्रीं हुं ह्रीं हुं फट्

om strīṁ huṁ hrīṁ huṁ phaṭ (Ekajata mantra)

 

ॐ स्त्रीं हुं फट् क्लीं ऐं

om strīṁ huṁ phaṭ klīṁ aiṁ (Narayana upasita)

 

ॐ स्त्रीं ह्रीं ह्रीं हुं नमस्तारायै महातारायै सकलदुस्तरांस्तारय तर तर स्वाहा

om strīṁ hrīṁ hrīṁ huṁ namastārāyai mahātārāyai sakaladustarāṁstāraya tara tara svāhā

 

ॐ ह्रीं नमो भगवत्येकजटे मम वज्रपुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा

om hrīṁ namo bhagavatyekajaṭei mama vajrapuṣpaṁ pratīccha svāhā

 

ॐ ह्रीं हसौः हुं फट् नीलसरस्वतयै स्वाहा

om hrīṁ hasauḥ huṁ phaṭ nīlasarasvatayai svāhā

 

ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौः क्लीं ह्रीं ऐं ब्लूंस्त्रीं नीलतारे सरस्वति द्रां द्रीं क्लीं ब्लूं सः ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौः ह्रीं स्वाहा

aiṁ hrīṁ śrīṁ klīṁ sauḥ klīṁ hrīṁ aiṁ blūṁstrīṁ nīlatāre sarasvati drāṁ drīṁ klīṁ blūṁ saḥ aiṁ hrīṁ śrīṁ klīṁ sauḥ hrīṁ svāhā

 

ॐ ह्रीं ऐं ह्रीं ॐ सरस्वतै नमः

om hrīṁ aiṁ hrīṁ om sarasvatai namaḥ

 

ॐ नमो पद्मासने शब्दरूपे ऐं ह्रीं क्लीं वद वद वाग्वादिनि स्वाहा

om namo padmāsane śabdarūpe aiṁ hrīṁ klīṁ vada vada vāgvādini svāhā

 

हु स् क् ल् ह्रीं वद वद चित्रेश्वरि ऐं स्वाहा

hu s k l hrīṁ vada vada citreśvari aiṁ svāhā

 

ऐं कुलजे ऐं सरस्वति स्वाहा

aiṁ kulaje aiṁ sarasvati svāhā

 

ऐं ह्रीं श्रीं वद वद कीर्तीश्वरि स्वाहा

aiṁ hrīṁ śrīṁ vada vada kīrtīśvari svāhā

 

वद वद वाग्वादिनि स्वाहा

vada vada vāgvādini svāhā

 

ऐं क्लीं सरस्वत्यै स्वाहा

aim klim sarasvatayai namah

 

श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा

shrim hrim sarasvatyai svaha

 

क्रीं क्लीं कृष्णादेवि ह्रीं क्रीं ऐं

krīṁ klīṁ kṛṣṇādevi hrīṁ krīṁ aiṁ

 

ॐ ह्रीं कात्यायनि स्वाहा

om hrīṁ kātyāyani svāhā

0 comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Chart Readings

60Min30MinForm
One-Hour Reading US$ 140
Vedic Reading with Sarbani Rath. Telephone or Personal meeting. Digital recordings emailed same day.
For Appointment Contact: sarbanirath@gmail.com
30 Minute Reading US$ 95
Vedic Reading with Sarbani Rath. Telephone or Personal meeting.
For Appointment Contact: sarbanirath@gmail.com
You MUST download, fill and email reading form to sarbanirath@gmail.com
PDF is not advisible unless this is for personal meeting
Rich Text Format [rtf] 143.39 Kb
Word - DOC [doc] 98.50 Kb
Word - DOCX [docx] 45.24 Kb
Portable Document PDF [pdf] 89.05 Kb